Hem

SvenskaEnglish

Hem
TIA och NAD
TIA-samordning

Publicerad 26 mars 2019, 14:24

Tidiga insatser för asylsökande – TIA

Tidiga insatser för asylsökande syftar till att främja asylsökande personers etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Uppdraget kommer från regeringen och regleras i förordning (2016:1363) §2-6 och (2016:1364) och ska främja kunskaper i svenska språket, om det svenska samhället och arbetsmarknaden och/eller hälsa.

Länsstyrelserna har i uppdrag att fördela statsmedel och verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, idéburen sektor och andra relevanta aktörer. I Skåne drivs uppdraget i partnerskap mellan Länsstyrelsen Skåne och 6 olika idéburna organisationer: RF-SISU i sydöstra Skåne, Malmö Ideella i Malmö, Sensus Studieförbund i mellersta Skåne, Rädda Barnen och Folkuniversitetet i nordvästra Skåne och Studieförbundet Bilda i nordöstra Skåne.
Länsstyrelsens uppdrag går ut på att fördela medel, se till så att det finns möjlighet för kvinnor och män att delta i insatser på lika villkor och att följa upp organiseringen och genomförandet av insatser.

De idéburna organisationerna anställer samordnare, vilka har i uppdrag att kartlägga behov hos både målgruppen och organisationerna som jobbar med dem, främja samverkan mellan olika verksamheter, stötta med tips och råd, sprida information och bidra till kontaktvägar och dialog mellan myndigheter och idéburna organisationer som bedriver verksamhet för asylsökande. Arbetssättet är undersökande och direkt styrt av verksamheternas och deltagarnas behov.
Nätverksträffar, tematräffar och erfarenhetsutbyten för att öka kunskap om psykosocial hälsa, hur man ställer om under en pandemi eller om hur man bäst möter nya behov är exempel på samordnarnas arbete.

Knutet till uppdraget finns också TIA Länssamordning, en rådgörande referensgrupp med representanter från organisationer och myndigheter som länge arbetat med målgruppen.

TIA-samordningen har funnits sedan november 2017.

Mer information om TIA-uppdraget