Hem

SvenskaEnglish

Hem
SHK           
Välkommen till Skåne
Svensklektion vid Välkommen till Skåne

I Välkommen till Skåne förenas verksamheterna inom PS. Det möjliggör många synergieffekter. I Landskrona har föreningar och bibliotek tillsammans skapat möjligheter för nyanlända att prata och träna på svenska språket. Bild Nils Bergendal

Välkommen till Skåne

En lyckad etablering handlar om att skapa sammanhang som lockar till aktivt deltagande så att tillit kan skapas.

Projektet Välkommen till Skåne sker genom en utökad samhälls- och hälsokommunikation. Här möts nyanlända och samhällsaktörer på hemmaplan. Hemkommunens historia och kultur blir bekant genom att museer och bibliotek, företrädare för närings- och arbetslivet samt föreningslivet arbetar tillsammans med samhälls- och hälsokommunikatörerna. Syftet är att skapa tidiga möjligheter till viktiga mänskliga och kulturella kontaktytor samt meningsfulla upplevelser på den nya hemorten.

Se filmen om Välkommen till Skåne här:

Utvärdering

Utvärderingen av projektet Välkommen genomförs i två faser under 2016–2019. Syftet med utvärderingen är att undersöka vilken betydelse ett utvidgat program för samhälls- och hälsokommunikation förlagt till olika samhällsarenor kan få på olika hälsorelaterade bestämningsfaktorer. De bestämningsfaktorer som i huvudsak undersöks är socialt kapital, känsla av sammanhang, möjlighet att tillgodogöra sig information i det nya landet, tilltro till den egna förmågan samt känsla av kontroll över den egna situationen. Genom ett tilläggsuppdrag genomför man även en jämförelse av faktorerna kopplat till respondenternas typ av uppehållstillstånd, vilket blivit aktuellt sedan tillfälliga uppehållstillstånd infördes 2016.

Preliminära resultat från baseline-enkäten visar på stor prevalens av psykisk ohälsa hos målgruppen i stort men i synnerhet hos de som fått tillfälliga uppehållstillstånd. Vidare visar resultaten på att en hög andel har bristande eller problematisk hälsolitteracitet, dvs. förmåga att hitta, förstå och tillgodogöra sig hälsoinformation. Deltagande i samhälls- och hälsokommunikation och det utökade programmet i Välkommen till Skåne har enligt de preliminära resultaten mottagits positivt och svaren indikerar att det utökade programmet kan ha positiv påverkan på de faktorer som undersöks. Artiklar baserade på insamlad data i projektet har publicerats i Socialmedicink tidskrift våren 2019, en fullständig rapport över utvärderingens resultat kommer att presenteras under hösten 2019.