Hem

SvenskaEnglish

Hem
SHK
        
Nyanlända på Malmö stadsbibliotek

Nyanlända deltar i programmet Välkommen till Skåne på Malmö stadsbibliotek. Matilda Falck, Bibliotekarie; Aseel Abbas och Ilham El Refai, SHK. Bild Nils Bergendal

Samhälls- och hälsokommunikation

SHK är hjärtat i PS. Alla människor har rätt att göra egna val i livet, men också rätt till kunskap att basera dessa val på. Samhälls- och hälsokommunikatörerna möter de nyanlända i Skånes kommuner och förmedlar grundläggande kunskaper om samhälle och hälsa på de nyanländas modersmål.

Programmet möjliggör viktig information och dialog om bland annat demokrati, jämställdhet, föräldraskap och hälsa i Sverige. Samhälls- och hälsokommunikatörerna har akademisk bakgrund och egna erfarenheter av att vara ny i Sverige.

Grundläggande kunskap för rätten till hälsa och delaktighet

Sedan 2010 ingår samhällsorientering som en obligatorisk del av etableringsprogrammet för nyanlända tillsammans med svenska för invandrare och aktiviteter som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden. Samhällsorienteringen ska omfatta minst 60 timmar, helst ges på deltagarnas första språk och så snart som möjligt efter att man fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering.

Förutsättningar för en god hälsa är en mänsklig rättighet och grund för att kunna utvecklas och vara delaktig i samhället. Ojämlika förutsättningar för en god hälsa är dessvärre ett växande problem i Sverige, där nyanlända och utlandsfödda personer är särskilt utsatta. Hälsokommunikation som är utformad efter målgruppens behov och förutsättningar är ett internationellt erkänt verktyg i arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik hälsa.

I Partnerskap Skåne har samverkan kring samhälls- och hälsokommunikation varit grunden från start. Genom upparbetat samverkan mellan Region Skåne, medverkande kommuner och Länsstyrelsen Skåne genomförs och finansieras ett utökat program med kombinerad samhälls- och hälsokommunikation i Skåne. Att hälsokommunikation integreras i den grundläggande samhällsorienteringen innebär att man når ut till målgruppen nyanlända personer på ett systematiskt och sammanhållet sätt.

SHK-broschyr Broschyr om Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne

Sammanställning SHKs teman En översikt av de teman som omfattas i samhälls- och hälsokommunikatörernas program med kortfattad beskrivning av innehåll.

Kunskapsstöd SRHR i samhälls- och hälsokommunikation Kunskapsstöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en del av samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända

MILSA utbildningsplattform Informationsfolder om MILSA utbildningsplattform. Ett nationellt projekt med fokus på utbildning och utveckling av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Projektet drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

Främjande av psykisk hälsa och föräldraskap - genom fördjupad samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända. Partnerskap Skåne 2020

Breaking down the barriers to Health Literacy in Sexual and Reproductive Health A qualitative study of the experience of culture sensitive health communication among newly arrived refugees in Sweden. Pia Svensson, Anette Agardh, Lund university, 2013.

Handbok i samhälls- och hälsokommunikation MILSA utbildningsplattform, 2021.


Nationella SO-kurser

Nu finns det chans att läsa samhällsorientering genom en annan kommun i landet!
Med en nationell samverkansmodell för fjärrundervisningskurser kan...

läs mer...