Hem

SvenskaEnglish

Hem
Psykisk hälsa och Föräldraskap
Bild på en pappa med en dotter som går över en bro.

Stillbild från filmserien som används som metodmaterial i samtalscirklarna.

Psykisk hälsa och föräldraskapsstöd
En stödjande miljö för etablering

Forskning visar att en stödjande miljö runt individer och familjer skapar bättre förutsättningar för etablering. Under året har man inom Partnerskap Skåne arbetat för att bygga upp och testa en metod med syftet att göra individuellt stöd tillgängligt för nyanlända och deras familjer. Fokus är att stödja faktorer som påverkar psykisk hälsa och välbefinnande, och som även ger stöd i föräldraskapet.
Metoden som testas fokuserar på att identifiera och facilitera samordning av befintliga lokala stödresurser som tillsammans utgör en stödjande miljö runt individen.

Utveckling av metod och material

Metod- och materialutveckling har genomförts har skett på regional, nationell och internationell nivå med syfte att de ska kunna användas i flera sammanhang. Praktiska erfarenheter och lärdomar från löpande kartläggning, pilotverksamhet, och utvärdering har resulterat i bland annat följande verktyg:

Samtalscirkel i studiecirkelformat för nyanlända, Vägar vidare efter flykten
Samtalscirkeln vänder sig till nyanlända personer med hög stressnivå eller som är i behov av en stödjande miljö. De kan vara personer som på grund av detta har svårigheter att ta till sig de generella insatserna i etableringsprogrammet. Syftet med samtalscirkeln är att deltagarna ska få stöd för att hitta och använda metoder för att minska sin stressnivå för att kunna ta nästa steg i livet.

Fördjupningsutbildning
På uppdrag från Socialdepartementet har en fördjupningsutbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer tagits fram. Denna utbildning handlar om hur de på bästa sätt kan vara ledare för samtalscirkeln Vägar vidare efter flykten och fokuserar på migration i relation till psykisk hälsa, välbefinnande och föräldraskap. Målgruppen för fördjupningsutbildningen är erfarna SHK som har genomgått MILSAs grundutbildning. Utbildningen har tagits fram i samarbete med Sensus, Rädda barnen, Vårsta diakoni och Försoningsgruppen. Utbildningen utvärderas i samarbete med Lunds och Uppsala universitet.

Handledningsmaterial för ledare till samtalscirkeln Vägar vidare efter flykten
Handledningsmaterialet Vägar vidare efter flykten har tagits fram som stöd till fördjupningsutbildade SHK som ska leda samtalscirkeln. Materialet har utvecklats på nationell nivå tillsammans med Sensus studieförbund och Försoningsgruppen. Det innehåller bland annat fakta om samtalscirkelns olika teman, anvisningar för planering av samtalscirkelns träffar, tips på hur trygghet kan skapas i gruppen och på hur det går att hantera olika situationer som kan uppstå, praktiska övningar, samt metoder för dialog om filmerna Efter flykten. Ta del av materialet Vägar vidare som PDF här.
Motsvarande handledningsmaterial med fokus på föräldraskapsstöd är under utveckling.

Filmserien Efter flykten
Filmserien Efter flykten har producerats för att utgöra stöd för dialog och reflektion om migrationsrelaterad psykisk ohälsa med nyanlända vuxna personer. Filmerna, som har tagits fram av Ordlek filmproduktion på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne, handlar om identitet, stress, och traumatisk stress samt om att vara förälder till små respektive äldre barn. Filmerna baseras på intervjuer med personer med egen migrationserfarenhet och personer med fackkunskaper i frågorna.

Pilottest visar lovande resultat

Ett pilotprojekt har genomförts i Malmö som en del av det EU-finansierade projektet REGIN vilket pågår till och med januari 2022. Mer information om REGIN finns på www.reginproject.eu
Under pilotprojektet höll samhälls- och hälsokommunikatörer i samtalscirklar för deltagarna med fokus på att möta den stress förknippad med migrationsprocessen som många upplever. Det har även möjligt att prata om hur det är att vara förälder som nyanländ i Sverige.

Kopplat till samtalscirkeln har deltagarna fått individuellt stöd genom lokala resurser i civilsamhället, kommunen och primärvården . IM, Rädda barnen och NAD har gett individuellt stöd genom tidigare framtagna metoder. Arbetsförmedlingen har varit en central part i samverkan.

Ytterligare piloter har genomförts eller håller på att genomföras på olika orter i Sverige. De visar tillsammans hur metoden för att skapa en stödjande miljö kan användas på ett flexibelt sätt med olika förutsättningar. Ett pågående utvärderingsarbete sker löpande i samarbete med Lunds och Uppsala universitet. De tidiga resultaten indikerar att projektets fokus på lokala stödjande miljöer upplevs som positivt av deltagare och medverkande organisationer och att deltagarna har fått ny kunskap, nya perspektiv, nya hälsovanor och nya sociala kontakter. För mer information, se material .

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer eller är intresserad av samarbete utifrån framtagna metoder.

Deltagares upplevelser av MILSA fördjupningsutbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer om psykisk hälsa och välbefinnande – en pilotstudie Wångdahl, J och Engström, K, Uppsala universitet, 2021

Nyanlända deltagares upplevelser av studiecirkeln Vägar vidare efter flykten genom lokal implementering i fördjupande program Utvärdering av pilottest i Malmö hösten 2020 Josefin Wångdahl, Uppsala universitet 2021.

Främjande av psykisk hälsa och föräldraskap - genom fördjupad samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända. Partnerskap Skåne 2020

Vägar vidare Vägar vidare - efter flykten, Kerstin Selén, MILSA, 2021.

Upplevelser av MILSAs samtalscirkel om psykisk hälsa och välbefinnande på arabiska – en pilot i Lund Utvärderingsrapport, Uppsala universitet 2021.