Hem

SvenskaEnglish

Hem
Partnerskap Skåne  
Material
Material

Här hittar du informationsmaterial och olika kunskapsunderlag som tagits fram i Partnerskap Skåne i form av YouTube-filmer och nedladdningsbara filer.

filmer

Kommunikationsmaterial

Broschyr om Partnerskap Skåne Broschyr med information om de grundläggande verksamheterna i Partnerskap Skåne

Folder om NAD Folder med kontaktuppgifter till samordnare i NAD och kortfattad information om verksamheten.

Främjande av psykisk hälsa och föräldraskap - genom fördjupad samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända. Partnerskap Skåne 2020

MILSA utbildningsplattform Informationsfolder om MILSA utbildningsplattform. Ett nationellt projekt med fokus på utbildning och utveckling av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Projektet drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

Sammanställning SHKs teman En översikt av de teman som omfattas i samhälls- och hälsokommunikatörernas program med kortfattad beskrivning av innehåll.

SHK-broschyr Broschyr om Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne

Metodstöd

Kunskapsstöd SRHR i samhälls- och hälsokommunikation Kunskapsstöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en del av samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända

NAD Metodbok, 2018 En beskrivning av hur metoden Nätverk Aktivitet Delaktighet har arbetats fram genom samverkan i Skåne.

Rapporter

Nyanlända flyktingars upplevelse av hälsa under etableringen i Sverige Delrapport från MILSA 2.0, Elisabeth Mangrio, Elisabeth Carlsson, Slobodan Zdravkovic, 2020.

Studier

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige Förstudie genomförd inom ramen för MILSAs första programperiod. Författare: Maissa Al-Adhami, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Kartläggning av nyanländas hälsa Sammanställd data från enkätstudie motsvarande regionala folkhälsoenkäten genomförd 2016 i MILSA Slobodan Zdravkovic, Carin Björngren Cuadra och Mathias Grahn

The Association Between Self-perceived Health and SleepQuality and Anxiety Among Newly Arrived Refugees in Sweden: A Quantitative Study Artikel i Journal of Immigrant and Minority Health, Elisabeth Mangrio, Slobodan Zdravkovic, Katarina Sjögren Forss, 2019.

Utvärderingar

Samverkan mellan stat, region och civil- samhälle för nyanländas etablering - En utvärdering av projektet NAD i Skåne En utvärdering av projektet NAD i Skåne, Jönsson och Scaramuzzino, Lunds universitet

Social inclusion through associations and voluntary organizations Utvärdering av NAD med deltagarperspektiv, Anne-Maria Ikonen, Malmö universitet 2014