Hem

SvenskaEnglish

Hem
Partnerskap Skåne  
Material
Material

Här hittar du informationsmaterial och olika kunskapsunderlag som tagits fram i Partnerskap Skåne i form av YouTube-filmer och nedladdningsbara filer.

filmer

Antologi

MILSA stödplattform för migration och hälsa - grunden läggs Antologi om den första programperioden i MILSA stödplattform för migration och hälsa.

Artiklar

Health diplomacy: spotlight on refugees and migrants World Health Organization, Regional Office for Europe, 2019. Artikel om Partnerskap Skåne från sida 282. Katarina Carlzén, Slobodan Zdravkovic och Hope Witmer 2019.

Hur mår nyanlända flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd? Linnea Johannesson, Ragnar Westerling, Socialmedicinsk Tidskrift, nr1 2019.

Kan en utökad samhällsorientering med fokus på studiebesök främja nyanländas hälsa? Maissa Al Adhami, Ragnar Westerling, Socialmedicinsk Tidskrift, nr1 2019.

Promoting refugees' rights to health and social inclusion: A systematic approach Artikel om Partnerskap Skåne, publicerad iPublic Health Panorama, WHO Regional Office for Europe. Carlzén och Zdravkovic 2016. Engelska.

Kommunikationsmaterial

Broschyr om Partnerskap Skåne Broschyr med information om de grundläggande verksamheterna i Partnerskap Skåne

Folder om NAD Folder med kontaktuppgifter till samordnare i NAD och kortfattad information om verksamheten.

Främjande av psykisk hälsa och föräldraskap - genom fördjupad samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända. Partnerskap Skåne 2020

MILSA utbildningsplattform Informationsfolder om MILSA utbildningsplattform. Ett nationellt projekt med fokus på utbildning och utveckling av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Projektet drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

Sammanställning SHKs teman En översikt av de teman som omfattas i samhälls- och hälsokommunikatörernas program med kortfattad beskrivning av innehåll.

SHK-broschyr Broschyr om Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne

Metodstöd

Handbok i samhälls- och hälsokommunikation MILSA utbildningsplattform, 2021.

Kunskapsstöd SRHR i samhälls- och hälsokommunikation Kunskapsstöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en del av samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända

NAD Metodbok, 2018 En beskrivning av hur metoden Nätverk Aktivitet Delaktighet har arbetats fram genom samverkan i Skåne.

Vägar vidare Vägar vidare - efter flykten, Kerstin Selén, MILSA, 2021.

Rapporter

MILSA 2.1: Nyanlända flyktingars upplevelse av hälsa under etableringen i Sverige Delrapport från MILSA 2.0, Elisabeth Mangrio, Elisabeth Carlsson, Slobodan Zdravkovic, 2020.

MILSA 2.2: Kartläggning av hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö bland arabisktalande nyanlända inom etableringen Delrapport från MILSA 2.0, Slobodan Zdravkovic, Katarina Carlzén, Mathias Grahn och Elisabeth Mangrio 2020.

MILSA 2.3: Hälsa och hälsorelaterade faktorer bland nyanlända barn och ungdomar Delrapport från MILSA 2.0, Peter Gladoić Håkansson, 2020

MILSA 2.4 Erfarenheter av Välkommen till Skåne - en utökad Samhälls- och hälsokommunikation med programbesök Ragnar Westerling, Ulrica Paulsson-Do, Linnea Johannesson, Maissa Al-Adhami, 2020.

MILSA 2.5: Kartläggning av nyligen nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer arbetsmarknad och boendemiljö efter etableringen Delrapport från MILSA 2.0, Slobodan Zdravkovic, Katarina Carlzén, Mathias Grahn,Elisabeth Mangrio 2020.

MILSA UTBILDNINGSPLATTFORM – Nationell utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer Kvalitet, kapacitet och likvärdighet i samhällsorienteringen för sveriges nyanlända Slutrapport med modell för implementering, 2021.

Nyckeln till integration stavas tillit En rapport baserad på forskning genomförd i MILSA 2013-2019. Den beskriver också ett utvecklingsarbete med syfte att bidra till en ökad professionalisering av samhällsorientering till nyanlända flyktingar. MILSA 2020

Studier

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige Förstudie genomförd inom ramen för MILSAs första programperiod. Författare: Maissa Al-Adhami, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Kartläggning av nyanländas hälsa Sammanställd data från enkätstudie motsvarande regionala folkhälsoenkäten genomförd 2016 i MILSA Slobodan Zdravkovic, Carin Björngren Cuadra och Mathias Grahn

The Association Between Self-perceived Health and SleepQuality and Anxiety Among Newly Arrived Refugees in Sweden: A Quantitative Study Artikel i Journal of Immigrant and Minority Health, Elisabeth Mangrio, Slobodan Zdravkovic, Katarina Sjögren Forss, 2019.

Utvärderingar

Nyanlända deltagares upplevelser av studiecirkeln Vägar vidare efter flykten genom lokal implementering i fördjupande program Utvärdering av pilottest i Malmö hösten 2020 Josefin Wångdahl, Uppsala universitet 2021.

Samverkan mellan stat, region och civil- samhälle för nyanländas etablering - En utvärdering av projektet NAD i Skåne En utvärdering av projektet NAD i Skåne, Jönsson och Scaramuzzino, Lunds universitet

Social inclusion through associations and voluntary organizations Utvärdering av NAD med deltagarperspektiv, Anne-Maria Ikonen, Malmö universitet 2014

Utvärdering av MILSA-utbildningen En delutvärdering av MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation, Pia Svensson, Josefin Wångdal, Slobodan Zdravkovic, 2021.