Home

SvenskaEnglish

Hem
News
Paneldeltagare från flera involverade organsisationer minglar under MILSA 2.0 spridnignskonferens den 10 december

Deltagare i panelen från bland annat Eslövs kommun, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Uppsala universitet och Nätverket idéburen sektor minglar.

Spridningskonferens för MILSA 2.0 - dokumentation

Tack alla ni som deltog i MILSA 2.0 spridningskonferens den 10 december i Malmö.
Under dagen presenterades resultat från de studier som genomförts inom ramen för MILSA 2.0 av ansvariga forskare. Dessutom lyftes flera av de verksamheter som bedrivs i Skåne med syfte att skapa en stödjande miljö kring nyanlända och som forskningen har genomförts i relation till. Slutligen sammanfattades dagen av en sektorsövergripande panel som diskuterade vikten av fortsatt samverkan för att gemensamt kunna möta de behov som resultaten från studierna visar på.

Här nedan finns även filmen om Välkommen till Skåne som också visades under konferensen, den kommer att uppdaterats med mer information från utvärderingen, när det är klart uppdateras filmlänken även här.

MILSA 2.0 är ett forskningsprojekt med fem delstudier som har fokus på nyanlända barn, kvinnor och mäns hälsa. Projektet ägs av Malmö universitet i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Uppsala universitet, Region Skåne, skånska kommuner, Lunds universitet och Nätverket idéburen sektor Skåne. Projektet finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden. MILSA 2.0 är en del av utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne.

Partnership Skåne is highlighted as a Swedish example by WHO

Today, the World Health Organization, WHO Europe, comes out with a book that sets focus on the health of refugees and migrants. The book contains a large number of scientific articles, including eight good examples that are highlighted from different parts of the world. One of them is Partnership Skåne.

- It is very inspiring and a great honour that WHO is paying attention to Skåne’s model, not the least because there are so many actors working side by side: Skåne’s municipalities, the County Administrative Board, Region Skåne, research institutions and local civil society organizations. It shows that collaboration on integration can bring many benefits for the newly arrived in their way to work, says Anneli Hultén, Governor of the County Administrative Board of Skåne, who directs and coordinates the work with Partnership Skåne.

A key issue for Partnership Skåne is to recognize the significance of health and wellbeing for chances to achieve successful establishment. The Skåne´s model is to offer all newly arrived migrants, social and health communication in mother tongue, a model that has gained national dissemination and scientific support. Currently, 200 community communicators around the country are trained in social and health communication. Several universities throughout the country cooperate in the education.

– The establishment of newly arrived and their access to health and participation, is one of the most important issues, when aiming at attending the future needs of competence and manpower in the society. The model that we in Skåne have jointly developed, has proven to be a very wise way of working, says Annika Annerby Jansson (M), Chair of the Regional Council, Region Skåne.

Download the full version of the book as here

films
Partnership Skåne – a film about Civic and Health communication and the platform Partnership Skåne
Indructory films about SHK

The short introductory films about the civic- and health communications are directed to newly arrived persons in different languages.


English


Arabic


Dari


Urdu


Pashto


Somali


Kurdish

Brochures

Skåne Health and Community Advisors A folder about the civic and health communication in Skåne.

MILSA National education platform for civic and health communication Brochure about the project MILSA National education platform for civic and health communicators, 2018

filmer
Mod och mångfald i Partnerskap Skåne – film om Samhälls- och hälsokommunikation och Partnerskap Skåne
informationsfilmer om samhälls- och hälsokommunikation

Filmerna nedan om samhälls- och hälsokommunikation är framtagna på olika språk riktat till nyanlända som har rätt till samhällsorientering.


Arabiska


Dari


Engelska


Urdu


Pashto


Somaliska


Kurdiska

Informations- och metodmaterial

SHK-broschyr Broschyr om Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne

Sammanställning SHKs teman En översikt av de teman som omfattas i samhälls- och hälsokommunikatörernas program med kortfattad beskrivning av innehåll.

Kunskapsstöd SRHR i samhälls- och hälsokommunikation Kunskapsstöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en del av samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända

MILSA utbildningsplattform Informationsfolder om MILSA utbildningsplattform. Ett nationellt projekt med fokus på utbildning och utveckling av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Projektet drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

A happy collection of social and health communicators with their diplomas in hand.

A happy collection of social and health communicators with their diplomas in hand.

MILSA Education platform - first group of students celebrated!

On October 3, the first round of students who completed an education in civic- and health communication was celebrated, the MILSA education platform. Communicators from all over Sweden who have studied for a year and a half were present and received their well-deserved diplomas in Malmö.

The education is carried out by the county administrative boards together with several universities and municipal and regional actors. The common aim is to improve the quality, and to increase the equality, in community orientation and health communication, for the newly arrived.

- The work on developing and carrying through the education, is an example of how we, as a major learning site, together with other public sector and civil society operators, are contributing to solve central societal challenges. The fact that the newly arrived receive a quality-assured civic orientation and health communication in their own language forms a foundation to continued life in Sweden and a joint social contract, says Cecilia Christersson, Vice-Rector at Malmö University.

The education is part of the MILSA education platform, a national development project focusing on community orientation and health communication run by the County Administrative Board of Skåne. The education includes a web-based part focusing on social and public health sciences, and a more practical part including elements of physical education and practice on how to carry out regular information efforts for newly arrived in civic orientation classes.

- A common national level education in community orientation has long been in demand by many of the country’s actors working with this sector, and this has been highlighted in our meetings and exchange of information for several years. Common education ensures the high standard and strengthens equality in civic orientation provided to the target group. This increases the opportunities to meet future challenges, says Torgny Ängquist, who works at the national level with the civic orientation for the County Administrative Board of Skåne.
The MILSA education platform is a development project run by the European Social Fund.

En glad samling samhälls- och hälsokommunikatörer med varsitt diplom i handen.

En glad samling samhälls- och hälsokommunikatörer med varsitt diplom i handen.

MILSA Utbildningsplattform - första kullen firades!

Den 3 oktober firades den första omgången studenter som gått en utbildning i samhälls- och hälsokommunikation, MILSA utbildningsplattform. Kommunikatörer från hela Sverige som har studerat under ett och ett halvt år var på plats och tog emot sina välförtjänta diplom i Malmö.

Utbildningen genomförs av länsstyrelserna tillsammans med ett flertal universitet och kommunala och regionala aktörer där målet är att höja kvaliteteten och öka likvärdigheten i samhällsorientering och hälsokommunikation för nyanlända.
- Arbetet med att ta fram och genomföra utbildningen är ett exempel på hur vi som akademi är med och tillsammans med aktörer från den offentliga och idéburna sektorn bidrar till att lösa centrala samhällsutmaningar. Att nyanlända får en kvalitetssäkrad samhällsorientering och hälsokommunikation på sitt eget språk är grundläggande för det fortsatta livet i Sverige och ett gemensamt samhällskontrakt, säger Cecilia Christersson, vicerektor på Malmö universitet.

Utbildningen är en del av MILSA utbildningsplattform, ett nationellt utvecklingsprojekt med fokus på samhällsorientering och hälsokommunikation som drivs av Länsstyrelsen Skåne. Utbildningen omfattar dels en webbaserad utbildning med fokus på samhälls- och folkhälsovetenskap, dels fysiska utbildningsträffar och praktiska moment som genomförts som en del av de ordinarie informationsinsatserna till nyanlända i samhällsorienteringen.

- En gemensam nationell utbildning inom samhällsorienteringen har länge efterfrågats av många av landets aktörer inom området, det har lyfts i våra uppföljningar under flera år. Den säkrar kvaliteten och ökar likvärdigheten i samhällsorienteringen som genomförs. Detta ökar möjligheterna att möta framtida utmaningar, säger Torgny Ängquist, som arbetar på nationell nivå med samhällsorienteringen för Länsstyrelsen Skåne.

MILSA utbildningsplattform är ett utvecklingsprojekt som drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

MILSA utbildningsplattform avslutningsseminarium 3 okt 2019 Presentationer från MILSA utbildningsplattform avslutningsseminarium 3 okt 2019

Med rätt förutsättningar är rörlighet en positiv kraft som skapar ekonomisk tillväxt samt social och kulturell utveckling. Bild Nils Bergendal

MILSA 2.0 working paper om nyanlända ungdomar publicerade

I MILSA 2.0 publiceras nu en mängd resultat baserat på data som samlats in i projektet.
Peter Gladoić Håkansson som är en av forskarna inom MILSA 2.0 har genomfört en enkätstudie motsvarande den skånska folkhälsoenkäten för barn och unga men översatt och riktad till nyanlända barn och unga. Genom studien undersöks barn och ungdomars hälsosituation framförallt med fokus på social kapital, riskbeteenden och framtidstro. Resultaten från studien kommer att publiceras i en serie tematiska working papers. Nu har de tre första kommit.
Det första har fokus på metod och tillvägagångssätt i insamlingen. Det andra är fokuserat på socialt kapital där resultaten från studien visar att nyanlända barn och ungdomar har lägre tillit till människor i allmänhet (generell tillit) och färre nära vänner (anknytande socialt kapital). Nyanlända barn och ungdomar har även lägre hälsa, men när hänsyn tas till skillnader i socialt kapital, försvinner skillnaderna. I det tredje är fokus på riskbeteende och framtidstro hos nyanlända ungdomar.

Ta del av dem i sin helhet nedan

Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne Peter Gladoić Håkansson, Malmö universitet 2019

Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande Tillvägagångssätt och utmaningar Peter Gladoić Håkansson och Slobodan Zdravković, Malmö universitet 2019

Riskbeteende och framtidstro bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne Peter Gladoić Håkansson, 2019

Partnerskap Skåne lyfts som svenskt exempel av WHO

I dag kommer världshälsoorganisationen WHO Europa ut med en bok som belyser flyktingars och migranters hälsa. Boken innehåller ett stort antal vetenskapliga artiklar, däribland åtta goda exempel som lyfts fram från olika delar av världen. Ett av dem är Partnerskap Skåne.

– Det är jätteroligt och otroligt hedrande att WHO uppmärksammar Skånes modell, inte minst för att det är så många aktörer som arbetar sida vid sida: Skånes kommuner, Länsstyrelsen, Region Skåne, forskning och idéburen sektor. Det visar att samverkan kring integration kan ge många vinster för nyanländas väg till arbete, säger Anneli Hultén, landshövding Länsstyrelsen Skåne, som leder och samordnar arbetet med Partnerskap Skåne.

En central fråga för Partnerskap Skåne är hälsans betydelse för möjligheterna för en lyckad etablering. Den skånska modellen är att erbjuda samtliga nyanlända samhälls- och hälsokommunikation på modersmålet, en modell som har fått nationell spridning och vetenskaplig förankring. För närvarande utbildas 200 samhällskommunikatörer runt om i landet i samhälls- och hälsokommunikation. Flera universitet i hela landet samarbetar i utbildningen.

– Nyanländas etablering och möjligheter till hälsa och delaktighet är en av våra viktigaste frågor för att säkra framtidens behov av kompetens och arbetskraft. Den modell som vi i Skåne gemensamt har tagit fram har visat sig vara ett väldigt klokt sätt att arbeta på, säger Annika Annerby Jansson (M), ordförande i Regionfullmäktige, Region Skåne.

Hela boken Health diplomacy: spotlight on refugees and migrants finns att ladda ned i PDF hittar du här

Publications
Articles

Health diplomacy: spotlight on refugees and migrants World Health Organization, Regional Office for Europe, 2019. An article describing the model for health diplomacy used within PS on p. 282.

Promoting refugees' rights to health and social inclusion: A systematic approach Article about the systematic approach within Partnership Skåne, published in Public Health Panorama, journal of the WHO Regional Office for Europe. Carlzén och Zdravkovic 2016

Reports

MILSA Anthology An anthology summarizing the first program period of MILSA support platform for migration and health.

Perspectives on the introduction program - Health and Well-being - Voices from newly arrived migrants. Report by Anne-Maria Ikonen, 2015

Promoting refugees' rights to health and social inclusion: A systematic approach Article about the systematic approach within Partnership Skåne, published in Public Health Panorama, journal of the WHO Regional Office for Europe. Carlzén och Zdravkovic 2016

MATERIAL

Here you will find information material and the knowledge base produced in Partnership Skåne.

FILMS

Articles

Health diplomacy: spotlight on refugees and migrants World Health Organization, Regional Office for Europe, 2019. An article describing the model for health diplomacy used within PS on p. 282.

Promoting refugees' rights to health and social inclusion: A systematic approach Article about the systematic approach within Partnership Skåne, published in Public Health Panorama, journal of the WHO Regional Office for Europe. Carlzén och Zdravkovic 2016

Brochures

MILSA National education platform for civic and health communication Brochure about the MILSA education platform. A national project focused on education and development of the profession Civic- and health communicator. The project is supported by the European Social Fund. 2018

Partnership Skåne Brochure about Partnership Skåne, 2018

Promoting Mental Health, Wellbeing and Parenting - through Civic and Health Communication in Sweden. Partnership Skåne 2020

Skåne Health and Community Advisors A folder about the civic and health communication in Skåne.

Welcome to Skåne Brouchure about the project Welcome to Skåne

Reports

MILSA Anthology An anthology summarizing the first program period of MILSA support platform for migration and health.

Perspectives on the introduction program - Health and Well-being - Voices from newly arrived migrants. Report by Anne-Maria Ikonen, 2015