Home

SvenskaEnglish

Hem
News
Covid-19 Civic and Health Communication

In the current situation, all civic and health communicators in Skåne begin their lessons going through the state of the spread of Covid-19 with participants, regardless of the theme of the day. The civic and health communicators update the participants on current instructions issued by the Public Health Authority and ensure that the participants find information from secure sources. In addition, the unit on civic and health communication cooperates with the staff of crisis management group formed at the County Administrative Board to ensure that civic and health communicators receive the correct updates.

Covid19 - Samhälls- och hälsokommunikation

Under rådande situation inleder samhälls- och hälsokommunikatörerna alla lektioner oavsett tema med att gå igenom läget när det gäller spridningen av Covid-19 med deltagare. Samhälls- och hälsokommunikatörerna uppdaterar deltagarna kring aktuella instruktioner från Folkhälsomyndigheten och säkerställer att deltagarna hittar information från säkra källor. Enheten stämmer även av med den stab för krishantering som bildats på Länsstyrelsen för att säkerställa att de får rätt uppdateringar.

Här finns Folkhälsomyndighetens information om Covid19 på olika språk.

På Sveriges radios sidor på olika språk uppdateras information om läget kontinuerligt på en rad språk

A happy collection of social and health communicators with their diplomas in hand.

Civic and health communicators from the first and second admission of MILSA educational platform showing their Diplomas.

MILSA educational platform for civic and health communicators

Receiving information about the society which you are living in and gaining knowledge of how to take care of your health is a basic human right, and a key component for a successful integration. This is the guiding principle for civic and health communicators working all over Sweden.

The MILSA educational platform is a national initiative for civic and health communicators with a focus on education, exchange of experiences and networking. The project is supported by the European Social Fund and the Ministry of Health and Social Affairs. The project collaborates with universities and experts in various fields, county administrative boards, regions, municipalities, and civil society organizations at both national and international levels.

Teachers from several universities, together with experts, have been responsible for shaping the content of the education. The education is mostly at distance, supplemented with practical training sessions and physical meetings.

Approximately 200 communicators who provide civic orientation and health communication in different languages throughout the country, are taking part in the education. The educational program covers 22 essential topics on all fields of life, and takes approximately 18 months to complete.

The MILSA educational platform creates a framework for networking, collaboration and exchange of experiences between communicators and other professionals working on migration, health and integration.

In addition to providing a unified education for civic and health communicators, MILSA is producing textbooks on civic and health communication and a manual of methods for communicators. The textbooks are based on the national civic orientation regulation and aim at providing a deeper understanding of the subject areas. The manual of methods is to provide practical hands-on support for the communicators in the classrooms. For example, it deals with how to create a safe environment in the classroom, how to ensure that the participants receive and understand the information that is communicated, how to approach and discuss sensitive topics and what are the limitations of the communicator´s role.

The work in the MILSA educational platform is built on civic orientation which entails a unique potential for newly arrived migrants and opportunities for integration, employment and health.

Film of the MILSA educational platform


Recorded at the Diploma ceremony in October 2019 after the first groups of civic and health communicators had successfully finished their MILSA education.

In-depth education on mental health and well-being

In the spring of 2020, the first rounds of in-depth education on mental health and well-being will be offered to civic and health communicators who have completed the MILSA course. The purpose of the in-depth education is to provide knowledge and skills to communicators to lead supportive conversation groups with newly arrived refugees who are experiencing migration-related stress. A film series has been developed to support dialogue and provide information on different topic relation to forces migration.

The pilot phase of the in-depth education will be evaluated by Uppsala University. The experiences of the first two pilot groups shall be used to further develop the working method and in-depth education, and later offered to more civic and health communicators.

MILSA National education platform for civic and health communication Brochure about the MILSA education platform. A national project focused on education and development of the profession Civic- and health communicator. The project is supported by the European Social Fund. 2018

Promoting Mental Health, Wellbeing and Parenting - through Civic and Health Communication in Sweden. Partnership Skåne 2020

En glad samling samhälls- och hälsokommunikatörer med varsitt diplom i handen.

Samhälls- och hälsokommunikatörer som genomgått de två första omgångarna i MILSA utbildningplattform och fått diplom.

MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer

Information om det samhälle man bor i och kunskap för att kunna ta hand om sin hälsa är både en mänsklig rättighet och viktigt för en lyckad integrationsprocess. Runt om i landet arbetar samhälls- och hälsokommunikatörer med just detta.

MILSA utbildningsplattform är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Projektet har stöd från Europeiska Socialfonden och Socialdepartementet.
I projektet samverkar universitet, länsstyrelserna, regioner, kommuner, experter inom olika sakområden samt olika idéburna organisationer på både nationell och internationell nivå.

Lärare från flera universitet i olika delar av landet ansvarar tillsammans med sakkunniga för viktiga områden av utbildningen. Utbildningen är på distans men omfattar också olika praktiska moment och fysiska utbildningsträffar.

Under projektets gång deltar cirka 200 kommunikatörer som arbetar med att ge samhällsorientering och hälsokommunikation på olika språk i hela landet.

Projektet stödjer också nätverkande, samarbete och erfarenhetsutbyte kommunikatörer emellan och mellan aktörer som arbetar med frågorna.

Utöver att ta fram och genomföra en grundutbildning för kommunikatörer tar MILSA nu fram kursböcker inom samhälls- respektive hälsokunskap samt en metodhandbok för samhälls- och hälsokommunikatörer. Kursböckerna utgår ifrån de åtta delarna i förordningen om samhällsorienteringen och ger en djupare förståelse för ämnesområdena. Metodhandboken ska utgöra ett tydligt, direkt och praktiskt stöd för kommunikatörerna. Exempelvis går den in på hur man som kommunikatör skapar en trygg miljö, säkrar att deltagarna tagit emot kunskapen som förmedlas, hur man kan ta sig an och diskutera kring svåra ämnen i klassrummet och avgränsningar i relation till rollen som kommunikatör.

Arbetet i MILSA utbildningsplattform bygger på den unika potential SO har att utgöra en central nyckel för nyanländas möjligheter till integration, sysselsättning och hälsa.

Film från MILSA utbildningsplattform


Se reportaget från avslutningsseminarium och diplomceremoni för deltagarna i de första grupperna som genomgick MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer.

Fördjupningsutbildning psykisk hälsa och välbefinnande

Under våren 2020 genomförs de första omgångarna av fördjupningsutbildning med fokus på psykisk hälsa och välbefinnande för samhälls- och hälsokommunikatörer som genomgått MILSA utbildningsplattform. Inom ramen för uppdraget har en filmserie som stöd för dialog och ett material för samtalscirklar tagits fram.

Syftet med fördjupningsutbildningen är att samhälls- och hälsokommunikatörerna som deltar ska få kunskaper och färdigheter för att leda stödjande samtalscirklar utifrån materialet för nyanlända personer som upplever migrationsrelaterad stress. Fördjupningsutbildningen genomförs i pilotform för två grupper under 2020 och följs upp av Uppsala universitet. Utifrån uppföljningens resultat kommer upplägget eventuellt att justeras för att sedan erbjudas till fler samhälls- och hälsokommunikatörer.

MILSA utbildningsplattform Informationsfolder om MILSA utbildningsplattform. Ett nationellt projekt med fokus på utbildning och utveckling av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Projektet drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

Främjande av psykisk hälsa och föräldraskap - genom fördjupad samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända. Partnerskap Skåne 2020

Paneldeltagare från flera involverade organsisationer minglar under MILSA 2.0 spridnignskonferens den 10 december

Deltagare i panelen från bland annat Eslövs kommun, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Uppsala universitet och Nätverket idéburen sektor minglar.

Spridningskonferens för MILSA 2.0 - dokumentation

Tack alla ni som deltog i MILSA 2.0 spridningskonferens den 10 december i Malmö.
Under dagen presenterades resultat från de studier som genomförts inom ramen för MILSA 2.0 av ansvariga forskare. Dessutom lyftes flera av de verksamheter som bedrivs i Skåne med syfte att skapa en stödjande miljö kring nyanlända och som forskningen har genomförts i relation till. Slutligen sammanfattades dagen av en sektorsövergripande panel som diskuterade vikten av fortsatt samverkan för att gemensamt kunna möta de behov som resultaten från studierna visar på.

Här nedan finns även filmen om Välkommen till Skåne som också visades under konferensen, den kommer att uppdaterats med mer information från utvärderingen, när det är klart uppdateras filmlänken även här.

MILSA 2.0 är ett forskningsprojekt med fem delstudier som har fokus på nyanlända barn, kvinnor och mäns hälsa. Projektet ägs av Malmö universitet i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Uppsala universitet, Region Skåne, skånska kommuner, Lunds universitet och Nätverket idéburen sektor Skåne. Projektet finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden. MILSA 2.0 är en del av utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne.

Partnership Skåne is highlighted as a Swedish example by WHO

Today, the World Health Organization, WHO Europe, comes out with a book that sets focus on the health of refugees and migrants. The book contains a large number of scientific articles, including eight good examples that are highlighted from different parts of the world. One of them is Partnership Skåne.

- It is very inspiring and a great honour that WHO is paying attention to Skåne’s model, not the least because there are so many actors working side by side: Skåne’s municipalities, the County Administrative Board, Region Skåne, research institutions and local civil society organizations. It shows that collaboration on integration can bring many benefits for the newly arrived in their way to work, says Anneli Hultén, Governor of the County Administrative Board of Skåne, who directs and coordinates the work with Partnership Skåne.

A key issue for Partnership Skåne is to recognize the significance of health and wellbeing for chances to achieve successful establishment. The Skåne´s model is to offer all newly arrived migrants, social and health communication in mother tongue, a model that has gained national dissemination and scientific support. Currently, 200 community communicators around the country are trained in social and health communication. Several universities throughout the country cooperate in the education.

– The establishment of newly arrived and their access to health and participation, is one of the most important issues, when aiming at attending the future needs of competence and manpower in the society. The model that we in Skåne have jointly developed, has proven to be a very wise way of working, says Annika Annerby Jansson (M), Chair of the Regional Council, Region Skåne.

Download the full version of the book as here

films
Partnership Skåne – a film about Civic and Health communication and the platform Partnership Skåne
Indructory films about SHK

The short introductory films about the civic- and health communications are directed to newly arrived persons in different languages.


English


Arabic


Dari


Urdu


Pashto


Somali


Kurdish

Brochures

Skåne Health and Community Advisors A folder about the civic and health communication in Skåne.

MILSA National education platform for civic and health communication Brochure about the project MILSA National education platform for civic and health communicators, 2018

filmer
Mod och mångfald i Partnerskap Skåne – film om Samhälls- och hälsokommunikation och Partnerskap Skåne
informationsfilmer om samhälls- och hälsokommunikation

Filmerna nedan om samhälls- och hälsokommunikation är framtagna på olika språk riktat till nyanlända som har rätt till samhällsorientering.


Arabiska


Dari


Engelska


Urdu


Pashto


Somaliska


Kurdiska

Informations- och metodmaterial

SHK-broschyr Broschyr om Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne

Sammanställning SHKs teman En översikt av de teman som omfattas i samhälls- och hälsokommunikatörernas program med kortfattad beskrivning av innehåll.

Kunskapsstöd SRHR i samhälls- och hälsokommunikation Kunskapsstöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en del av samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända

MILSA utbildningsplattform Informationsfolder om MILSA utbildningsplattform. Ett nationellt projekt med fokus på utbildning och utveckling av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Projektet drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

A happy collection of social and health communicators with their diplomas in hand.

Civic and health communicators from the first and second admission of MILSA educational platform showing their Diplomas.

MILSA Education platform - first group of students celebrated!

On October 3, the first round of students who completed an education in civic- and health communication was celebrated, the MILSA education platform. Communicators from all over Sweden who have studied for a year and a half were present and received their well-deserved diplomas in Malmö.

The education is carried out by the county administrative boards together with several universities and municipal and regional actors. The common aim is to improve the quality, and to increase the equality, in community orientation and health communication, for the newly arrived.

- The work on developing and carrying through the education, is an example of how we, as a major learning site, together with other public sector and civil society operators, are contributing to solve central societal challenges. The fact that the newly arrived receive a quality-assured civic orientation and health communication in their own language forms a foundation to continued life in Sweden and a joint social contract, says Cecilia Christersson, Vice-Rector at Malmö University.

The education is part of the MILSA education platform, a national development project focusing on community orientation and health communication run by the County Administrative Board of Skåne. The education includes a web-based part focusing on social and public health sciences, and a more practical part including elements of physical education and practice on how to carry out regular information efforts for newly arrived in civic orientation classes.

- A common national level education in community orientation has long been in demand by many of the country’s actors working with this sector, and this has been highlighted in our meetings and exchange of information for several years. Common education ensures the high standard and strengthens equality in civic orientation provided to the target group. This increases the opportunities to meet future challenges, says Torgny Ängquist, who works at the national level with the civic orientation for the County Administrative Board of Skåne.
The MILSA education platform is a development project run by the European Social Fund.

En glad samling samhälls- och hälsokommunikatörer med varsitt diplom i handen.

Samhälls- och hälsokommunikatörer som genomgått de två första omgångarna i MILSA utbildningplattform och fått diplom.

MILSA Utbildningsplattform - första kullen firades!

Den 3 oktober firades den första omgången studenter som gått en utbildning i samhälls- och hälsokommunikation, MILSA utbildningsplattform. Kommunikatörer från hela Sverige som har studerat under ett och ett halvt år var på plats och tog emot sina välförtjänta diplom i Malmö.

Utbildningen genomförs av länsstyrelserna tillsammans med ett flertal universitet och kommunala och regionala aktörer där målet är att höja kvaliteteten och öka likvärdigheten i samhällsorientering och hälsokommunikation för nyanlända.
- Arbetet med att ta fram och genomföra utbildningen är ett exempel på hur vi som akademi är med och tillsammans med aktörer från den offentliga och idéburna sektorn bidrar till att lösa centrala samhällsutmaningar. Att nyanlända får en kvalitetssäkrad samhällsorientering och hälsokommunikation på sitt eget språk är grundläggande för det fortsatta livet i Sverige och ett gemensamt samhällskontrakt, säger Cecilia Christersson, vicerektor på Malmö universitet.

Utbildningen är en del av MILSA utbildningsplattform, ett nationellt utvecklingsprojekt med fokus på samhällsorientering och hälsokommunikation som drivs av Länsstyrelsen Skåne. Utbildningen omfattar dels en webbaserad utbildning med fokus på samhälls- och folkhälsovetenskap, dels fysiska utbildningsträffar och praktiska moment som genomförts som en del av de ordinarie informationsinsatserna till nyanlända i samhällsorienteringen.

- En gemensam nationell utbildning inom samhällsorienteringen har länge efterfrågats av många av landets aktörer inom området, det har lyfts i våra uppföljningar under flera år. Den säkrar kvaliteten och ökar likvärdigheten i samhällsorienteringen som genomförs. Detta ökar möjligheterna att möta framtida utmaningar, säger Torgny Ängquist, som arbetar på nationell nivå med samhällsorienteringen för Länsstyrelsen Skåne.

MILSA utbildningsplattform är ett utvecklingsprojekt som drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

MILSA utbildningsplattform avslutningsseminarium 3 okt 2019 Presentationer från MILSA utbildningsplattform avslutningsseminarium 3 okt 2019