Hem

SvenskaEnglish

Hem
TIA och NAD
  
NAD-aktivitet med Röra korset

På bilden: en NAD-aktivitet där de provar en Heimlich-manöver på en utbildning i första hjälpen på Röda korset i Kristianstad. Bild Øyvind Sviland

TIA- och NAD-samordning

Samverkan mellan offentlig och idéburen sektor är en central del av integrationsarbetet i Skåne och utgör en av hörnpelarna i Partnerskap Skåne. Sedan 2013 har metoden Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD) utvecklats och sedan 2021 slås samordning av NAD ihop med samordning av Tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Delaktighet i aktiviteter inom föreningslivet skapar möjligheter för social interaktion, att träna det svenska språket samt ger möjlighet till en bättre hälsa. Socialt kapital, förmåga att förstå det svenska samhället och göra sig förstådd samt möjligheter att förstå och agera utifrån hälsorelaterad information är samtliga viktiga faktorer som underlättar en samhälls- och arbetsmarknadsetablering och som både NAD- och TIA-aktiviteter syftar till att stärka.

NAD-aktiviteterna genomförs som en del av Arbetsförmedlingens olika arbetsmarknadsprogram medan TIA utgår ifrån Länsstyrelsens uppdrag och vänder sig till asylsökande för att motverka passivisering under asyltiden samt främja en framtida etablering för de som får uppehållstillstånd. Målgruppen asylsökande och nyanlända breddas under 2021 till att även kunna omfatta unga vuxna och långtidsarbetslösa i NAD

Syftet med uppdraget är att stärka samverkan mellan offentlig och idéburen sektor kring insatser under asyltiden, inom etableringsprogrammet eller andra arbetsmarknadsåtgärder och vidare mot arbete eller utbildning. Övergripande mål för samordningsmodellen är att via föreningslivet verka för en stödjande miljö för målgruppen som främjar hälsa, egenmakt och etablering samt skapa vägar för individen till arbete och utbildning. I uppdraget ingår att utveckla samverkan med samhälls- och hälsokommunikatörer inom samhällsorienteringen för nyanlända.

Samordningsuppdraget har följande centrala arbetsuppgifter:
• Samordna nätverksträffar och erfarenhetsutbyten där idéburna och/eller offentliga aktörer deltar.
• Delta i utvecklingen av metoder och material för informationsspridning om föreningslivet till målgruppen
• Bidra till samordning av civilsamhällets insatser i modellen för stödjande miljö kring psykisk hälsa och föräldraskapsstöd i samverkan med Samhälls- och hälsokommunikatörer.
• Omvärldsbevaka och sprida kunskap inom verksamhetsområdet.
• Samla kunskap om asylsökandes behov och bidra till metodutveckling för tidiga insatser.
• Sprida information om utlysningar av TIA-medel och stödja lokala projektidéer.
• Bygga och upprätthålla dialog med kommunerna och idéburna organisationer och stödja lokal samverkan.
• Planera, genomföra och följa upp NAD-aktiviteter.
• Medverka i metodutveckling och certifieringsprogram för NAD-metoden.


Information, lotsning och NAD-aktiviteter

NAD-metoden
Genom NAD-metoden arbetar vi för att matcha nyanlända flyktingar till individuellt anpassade...

läs mer...


TIA-samordning
Tidiga insatser för asylsökande – TIA

Tidiga insatser för asylsökande syftar till att främja asylsökande personers etablering i...

läs mer...


Stöd till idéburna organisationer och kommuner

TIA- och NAD-samordnarna och processledaren arbetar även med att ge process-stöd, sprida kunskap och vara behjälpliga...

läs mer...