Hem

SvenskaEnglish

Hem
MILSA        
Utbildning
En glad samling samhälls- och hälsokommunikatörer med varsitt diplom i handen.

Samhälls- och hälsokommunikatörer som genomgått de två första omgångarna i MILSA utbildningplattform och fått diplom.

MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer

Information om det samhälle man bor i och kunskap för att kunna ta hand om sin hälsa är både en mänsklig rättighet och viktigt för en lyckad integrationsprocess. Runt om i landet arbetar samhälls- och hälsokommunikatörer med just detta.

MILSA utbildningsplattform är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Projektet har stöd från Europeiska Socialfonden och Socialdepartementet.
I projektet samverkar universitet, länsstyrelserna, regioner, kommuner, experter inom olika sakområden samt olika idéburna organisationer på både nationell och internationell nivå.

Lärare från flera universitet i olika delar av landet ansvarar tillsammans med sakkunniga för viktiga områden av utbildningen. Utbildningen är på distans men omfattar också olika praktiska moment och fysiska utbildningsträffar.

Under projektets gång deltar cirka 200 kommunikatörer som arbetar med att ge samhällsorientering och hälsokommunikation på olika språk i hela landet.

Projektet stödjer också nätverkande, samarbete och erfarenhetsutbyte kommunikatörer emellan och mellan aktörer som arbetar med frågorna.

Utöver att ta fram och genomföra en grundutbildning för kommunikatörer tar MILSA nu fram kursböcker inom samhälls- respektive hälsokunskap samt en metodhandbok för samhälls- och hälsokommunikatörer. Kursböckerna utgår ifrån de åtta delarna i förordningen om samhällsorienteringen och ger en djupare förståelse för ämnesområdena. Metodhandboken ska utgöra ett tydligt, direkt och praktiskt stöd för kommunikatörerna. Exempelvis går den in på hur man som kommunikatör skapar en trygg miljö, säkrar att deltagarna tagit emot kunskapen som förmedlas, hur man kan ta sig an och diskutera kring svåra ämnen i klassrummet och avgränsningar i relation till rollen som kommunikatör.

Arbetet i MILSA utbildningsplattform bygger på den unika potential SO har att utgöra en central nyckel för nyanländas möjligheter till integration, sysselsättning och hälsa.

Film från MILSA utbildningsplattform


Se reportaget från avslutningsseminarium och diplomceremoni för deltagarna i de första grupperna som genomgick MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer.

Fördjupningsutbildning psykisk hälsa och välbefinnande

Under våren 2020 genomförs de första omgångarna av fördjupningsutbildning med fokus på psykisk hälsa och välbefinnande för samhälls- och hälsokommunikatörer som genomgått MILSA utbildningsplattform. Inom ramen för uppdraget har en filmserie som stöd för dialog och ett material för samtalscirklar tagits fram.

Syftet med fördjupningsutbildningen är att samhälls- och hälsokommunikatörerna som deltar ska få kunskaper och färdigheter för att leda stödjande samtalscirklar utifrån materialet för nyanlända personer som upplever migrationsrelaterad stress. Fördjupningsutbildningen genomförs i pilotform för två grupper under 2020 och följs upp av Uppsala universitet. Utifrån uppföljningens resultat kommer upplägget eventuellt att justeras för att sedan erbjudas till fler samhälls- och hälsokommunikatörer.

MILSA utbildningsplattform Informationsfolder om MILSA utbildningsplattform. Ett nationellt projekt med fokus på utbildning och utveckling av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Projektet drivs med stöd av Europeiska Socialfonden.

Främjande av psykisk hälsa och föräldraskap - genom fördjupad samhälls- och hälsokommunikation för nyanlända. Partnerskap Skåne 2020