Hem

SvenskaEnglish

Hem
MILSA
        
Katarina Carlzén – Länsstyrelsen Skåne, Slobodan Zdravkovic – Malmö universitet

Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne; Slobodan Zdravkovic, Malmö universitet. Bild Nils Bergendal

Stödplattform för migration och hälsa

MILSA, kunskapsbaserad stödplattform för migration och hälsa, arbetar med att ta fram kunskap och stödja metodutveckling i arbetet med att främja nyanlända migranters inkludering och etablering i det svenska samhället. Forskningen i MILSA är riktad både mot etableringssystemet och mot nyanländas situation och behov och sker i en bred samverkan mellan olika lärosäten och verksamheter som på olika sätt arbetar med nyanlända. Arbetet i MILSA utgår från en bred definition av hälsa som inkluderar alltifrån delaktighet och egenmakt, bostadsfrågor, förtroende och tillit, ekonomisk stress till bland annat psykisk hälsa, tandhälsa, sömn och depression. Ett led i kunskapsutvecklingen har varit kartläggning av nyanländas hälsa och att studera effekter av interventioner i Partnerskap Skåne.

All kunskapsproduktion förmedlas i form av rapporter, vetenskapliga artiklar och konferensbidrag men återförs även i direkt dialog med berörda aktörer i syfte att på praktisk nivå stödja verksamhetsutveckling

MILSA har sin bas i Partnerskap Skåne men verkar även nationellt och bedriver idag både forskningsprojekt och utbildningsinsatser på nationell nivå. MILSA samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Skåne och Malmö universitet.

Mer information om pågående forskningsprojekt och tidigare genomförda projekt hittar du här nedan.

Forskningsprojekt
Hälsosituationen och hälsorelaterade bestämningsfaktorer bland flyktingar i Skåne

Tre enkätstudier har genomförts inom ramen för MILSA 2.0 med finansiering av AMIF.
1. En enkät motsvarande enkäten i MILSA 1.0 men nu med fler frågor, på arabiska.
Rapport från studien finns för nedladdning i pdf här
2. En enkät med syfte att följa upp hälsosituationen hos personer som genomgått etableringsprogrammet. Enkäten som är på arabiska har skickats ut till 10 000 respondenter i Skåne.
3. En kompletterande undersökning på svenska har skickats till 10 000 personer ur befolkningen. Denna studie finansierades av Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad.
En rapport från de två enkätstudierna ovan finns för nedladdning i pdf här

Kontakt: Slobodan Zdravkovic, Malmö universitet, slobodan.zdravkovic@mau.se

Deltagande i fysisk aktivitet bland nyanlända flyktingar i Sverige

Forskare: Katarina Sjögren Forss, Elisabeth Mangrio, Slobodan Zdravkovic, Matti Leijon.
En studie baserad på data från den enkätinsamling som genomfördes i projektet MILSA 1.0 med fokus på deltagande i fysisk aktivitet bland respondenterna.
Kontakt: Katarina Sjögren Forss, Malmö universitet katarina.sjogren.forss@mau.se

Erfarenheter av etableringsprocessen hos nyanlända flyktingfamiljer

Studien utforskar erfarenheter hos nyanlända familjer av etableringsprocessen i Sverige. Bland de övergripande teman som framkom i studien fanns både utmaningar och positiva aspekter av processen. Deltagarna beskrev i intervjuer de främsta utmaningarna som de att hitta ett stabilt boende och anställning, vilket i sin tur beskrevs påverka föräldrarnas möjlighet att skapa stabila förutsättningar för barnens etablering och skolgång. Respondenternas sociala situation och den osäkerhet och oro som de beskrev över familj och släkt som man separerats ifrån lyftes fram som stressfaktorer vilket påverkar deras psykiska mående. Respondenterna beskrev barnens anpassning till det nya samhället som positiv, de tycker om skolan och föräldrarna upplevde att barnen togs emot bra och blev behandlade lika i den svenska skolan.
Rapport från studien finns för nedladdning i pdf här.

Kontakt: Elisabeth Mangrio, Malmö universitet, elisabeth.mangrio@mau.se

Hälsa och hälsorelaterade faktorer hos nyanlända ungdomar

Studien har undersökt hälsosituationen hos nyanlända ungdomar i syfte att öka kunskapen om olika sociala determinanters betydelse för hälsosituationen hos nyanlända ungdomar. Studien fokuserar särskilt på betydelsen av socialt kapital, framtidstro och riskbeteende. 247 respondenter mellan 15 och 19 år deltog i enkätstudien som samlades in i samarbete med ett antal kommuner i Skåne under vår och sommar 2018. De deltagande ungdomarna hade varit i Sverige i upp till 18 månader och kommit hit antingen tillsammans med familj eller själva. En serie working papers från studien finns för nedladdning under publikationer på sidan.
Rapport från studien finns för nedladdning i pdf här.

Kontakt: Peter Håkansson, Malmö universitet, peter.hakansson@mau.se

Utvärdering av Välkommen till Skåne

Utvärderingen av projektet Välkommen genomfördes i två faser under 2016–2019. Syftet med utvärderingen var att undersöka vilken betydelse ett utvidgat program för samhälls- och hälsokommunikation förlagt till olika samhällsarenor kan få på olika hälsorelaterade bestämningsfaktorer. De bestämningsfaktorer som i huvudsak undersöktes var socialt kapital, känsla av sammanhang, möjlighet att tillgodogöra sig information i det nya landet, tilltro till den egna förmågan samt känsla av kontroll över den egna situationen. Genom ett tilläggsuppdrag genomförde man även en jämförelse av faktorerna kopplat till respondenternas typ av uppehållstillstånd, vilket blivit aktuellt sedan tillfälliga uppehållstillstånd infördes 2016.

Resultat från baseline-enkäten visar på stor prevalens av psykisk ohälsa hos målgruppen i stort men i synnerhet hos de som fått tillfälliga uppehållstillstånd. Vidare visar resultaten på att en hög andel har bristande eller problematisk hälsolitteracitet, dvs. förmåga att hitta, förstå och tillgodogöra sig hälsoinformation. Deltagande i samhälls- och hälsokommunikation och det utökade programmet i Välkommen till Skåne har enligt de preliminära resultaten mottagits positivt och svaren indikerar att det utökade programmet kan ha positiv påverkan på de faktorer som undersöks. Artiklar baserade på insamlad data i projektet har publicerats i Socialmedicink tidskrift våren 2019.
Rapport från studien som publicerades i mars 2020 finns för nedladdning i pdf här

Kontakt: Ragnar Westerling, Uppsala Universitet, ragnar.westerling@pubcare.uu.se

Att stärka hälsolitteraciteten kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa hos nyanlända flyktingar inom etableringen: Samhälls- och hälsokommunikatörernas roll – MILSA 3.0

Studien syftar till att undersöka den potentiella roll som samhälls- och hälsokommunikatörer kan tänkas ha i främjandet av sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland nyanlända personer. Inom studien undersöks nödvändiga förutsättningar för samhälls- och hälsokommunikation som möjlig arena för kunskapsöverföring om SRHR, sätt att stärka kommunikatörerna i arbetet och kvalitetssäkra informationen. Vidare kommer studien även att fokusera på rollen som samhälls- och hälsokommunikatör och hur kommunikatörerna själva definierar rollen i relation till hälsofrämjande arbete.
Studien är kopplad till MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation.

Kontakt: Pia Svensson, Lunds Universitet pia.svensson@med.lu.se

Kartläggning av nyanländas hälsa Sammanställd data från enkätstudie motsvarande regionala folkhälsoenkäten genomförd 2016 i MILSA Slobodan Zdravkovic, Carin Björngren Cuadra och Mathias Grahn

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige Förstudie genomförd inom ramen för MILSAs första programperiod. Författare: Maissa Al-Adhami, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

MILSA stödplattform för migration och hälsa - grunden läggs Antologi om den första programperioden i MILSA stödplattform för migration och hälsa.

The Association Between Self-perceived Health and SleepQuality and Anxiety Among Newly Arrived Refugees in Sweden: A Quantitative Study Elisabeth Mangrio, Slobodan Zdravkovic, Katarina Sjögren Forss